Chaty, chalupy a rekreační objekty

Smluvní podmínky

 1. Účastníci smluvního vztahu jsou:
  1. Cestovní agentura RÁJ (dále jen agentura). 
  2. Zákazník, kterým může být fyzická i právnická osoba – osoba zodpovědná za průběh pobytu (dále jen nájemce).
 2. Předmět služeb: zprostředkování ubytování pro nájemce v objektech a termínech, které si sami vybrali.
 3. Vznik smluvního vztahu: smluvní vztah mezi agenturou a nájemcem vzniká na základě nájemcem podepsané (popř. i orazítkované) písemné objednávky potvrzené agenturou
  1. Závazná objednávka pobytu má písemnou formu (formulář k dispozici v el. podobě na www.RekreaceNaChate.cz). V objednávce zákazník uvede číslo objektu, termín, počet osob (rozdělí na dospělé a děti s udáním věku), způsob platby na fakturu (pokud požadujete) a informaci zda s sebou na pobyt požadujete vzít domácí zvíře (v případě že toto majitel umožňuje). Dále uvede kontaktní údaje a objednávku odešle do CA Ráj.
  2. V případě, že je požadovaný termín v daném objektu volný, zašle agentura zákazníkovi potvrzení objednávky pobytu (elektronicky), ve kterém sdělí přesné platební podmínky a pobyt rezervuje po dobu uvedenou v potvrzení objednávky (obvykle 3-5 pracovních dnů). Zákazník v průběhu této doby musí uhradit alespoň zálohu na pobyt a to 50% z ceny pobytu celkem. Po obdržení zálohy agentura termín pevně rezervuje. Po uhrazení doplatku za pobyt (nejpozději do 30ti dnů před nástupem na pobyt) vystaví a zašle na adresu zákazníka Ubytovací poukaz – Voucher s veškerými náležitostmi.
 4. Práva a povinnosti nájemce:
  1. nastoupit na pobyt ve stanovené době, pokud se s majitelem objektu (dále jen s pronajímatelem) nedohodne jinak. Jestliže se v této době nedostaví, vyhledá pronajímatele v místě jeho trvalého bydliště – ten je v takovém případě oprávněn vyúčtovat si od nájemce náklady související s opětovným se dostavením k objektu.
  2. nepřekročit max. povolený počet osob v objektu – při porušení této povinnosti je majitel objektu oprávněn okamžitě a bez náhrady ukončit pobyt.
  3. při nástupu na pobyt složit pronajímateli požadovanou kauci – výše této kauce bude zapsána do „Předávacího protokolu“, kam se uvedou i případně zjištěné nedostatky vybavenosti objektu. Poté převezme od pronajímatele nebo jím pověřené osoby objekt včetně zařízení, což potvrdí podpisem do „Předávacího protokolu“. Od tohoto okamžiku zákazník plně odpovídá za škody nebo ztráty na svěřeném majetku.
  4. v pronajímaném objektu a na jeho pozemku se chovat spořádaně, bez vědomí majitele neprovádět žádné změny a dodržovat veškerá ustanovení uvedená v popise objektu (zákaz kouření a pod.).
  5. po ukončení pobytu předat objekt pronajímateli v řádném a uklizeném stavu, uhradit případné vzniklé škody a poplatky nezahrnuté v ceně pobytu. Jestliže na tyto platby nepostačuje výše složené kauce, je povinen doplatit vzniklý rozdíl ihned, nejpozději však do 30 dnů od ukončení pobytu.
  6. nájemce je oprávněn odmítnout pobyt v případě, že skutečný stav objektu a jeho zařízení se podstatně liší od údajů uvedených v katalogu.
 5. Práva a povinnosti agentury:
  1. agentura vystupuje mezi pronajímatelem a nájemcem jako zprostředkovatel – je proto odpovědna za řádný přístup k této činnosti v souladu s platnými zákony.
  2. je povinna po obdržení podepsané objednávky a plné platby za pobyt odeslat nájemci nejpozději do 30dnů Voucher (Pobytový poukaz).
  3. stornuje-li (zruší-li) nájemce svévolně objednaný pobyt před jeho nástupem, je agentura oprávněna si naúčtovat tyto stornopoplatky:
   – za pobyt zrušený 61 a více dnů před nástupním termínem 30 % ceny pobytu
   – za pobyt zrušený 31 až 60 dnů před nástupním termínem 50 % ceny pobytu
   – za pobyt zrušený 14 až 30 dnů před nástupním termínem 70 % ceny pobytu
   – za pobyt zrušený méně než 14 dnů před nástupním termínem 90 % ceny pobytu

   Pobyt je stornován ke dni, kdy je toto písemné oznámení spolu s objednávkou pobytu doručeno agentuře. Po odečtení stornopoplatku obdrží zákazník zpět zbytek zaplacené částky. Nenastoupí-li nájemce na pobyt bez jeho stornování, naúčtuje si agentura stornopoplatky ve výši 100 % ceny pobytu.
 6. Reklamace:
  1. Zákazník má právo na reklamaci vůči ubytovateli, pokud objednané ubytovací služby nebyly poskytnuty v plném rozsahu nebo kvalitě. Reklamaci závad může zákazník uplatnit pouze u ubytovatele (majitel nebo správce objektu) v místě pobytu. Reklamace musí být uplatněna písemně – formou protokolu. Reklamovat nelze přesné umístění, stav a rozsah vybavenosti z fotogalerie - tyto fotografie mají pouze informativní charakter.
  2. Ubytovatel odpovídá za technický a hygienický stav objektu v souladu s existujícími normami. Dále odpovídá za vybavenost objektu a šíři nabízených služeb jak je uvedeno v nabídkové prezentaci daného objektu. Ubytovatel má možnost se zákazníkem sjednat dodržování ubytovacího, provozního či jiného řádu daného rekreačního objektu, jakož i jinou specifikaci smlouvy o ubytování uzavřené mezi ubytovatelem a zákazníkem před nástupem na pobyt. Zákazník je v takovém případě povinen dodržovat tyto vzájemně dohodnuté podmínky.
  3. Zákazník je povinen zjištěné nedostatky a závady oznámit ubytovateli neprodleně, aby mohla být učiněna jejich náprava.
  4. Pokud se ubytovateli uvedené nedostatky a závady opravňujícího zákazníka k reklamaci nepodaří neprodleně odstranit, je nutné uplatňovat nároky vůči ubytovateli přímo na místě kupříkladu formou slev z ceny za ubytování.
  5. Reklamaci zprostředkovatelských služeb uplatňuje zákazník u zprostředkovatele, tj. u CA Ráj.
  6. CA Ráj neodpovídá za provoz koupališť, lyžařských vleků, restaurací a dalších služeb uváděných v nabídkové prezentaci daného objektu. Tyto informace jsou obvykle čerpány z veřejných informačních zdrojů a jsou bez záruky. Údaje o vzdálenostech k jednotlivým službám a rekreačním aktivitám jsou pouze orientační